úvod | zariadenia | ovládače | kontakt 


 • Zariadenia pod zárukou Xerox : 24 mesiacov.

 • Doba záruky beží od dátumu predaja a podmienkou pre jej uplatnenie je predloženie dokladu o nadobudnutí produktu (faktúra, alebo dodací list prípadne pokladničný doklad), kde sú uvedené tieto údaje:

  1. Výrobné číslo stroja
  2. Dátum predaja 
  3. Užívateľ
  4. Dodávateľ  

 • Na uplatnenie záruky je potrebné poslať kopiu dokladu na adresu  servis@phaser.sk

POZOR!

 • Podmienkou uznania záručnej reklamácie je dodať zariadenie s tonermi  ktoré boli inštaliované v zariadení pri vzniku poruchy. V opačnom prípade nebude reklamácia uznaná.
 • Obsahom záruky je zodpovednosť za to, že dodaný produkt má v dobe dodania a po dobu záruky vlastnosti stanovené technickými podmienkami výrobcu.

 • Záruka je zodpovednosť za chyby, ktoré sa na stroji vyskytnú počas záručnej lehoty a spočíva v ich odstránení a odstránení všetkých chýb vzniknutých chybnou súčasťou zariadenia, chybnou konštrukciou, alebo chybnou montážou.

 • Záruka sa nevzťahuje na spotrebný materiál a všetky súčasti zariadenia definovaných ako spotrebný materiál. Na tieto platí záruka 6 mesiacov a to v prípade, že predtým nebola dosiahnutá ich životnosť na viac ako 80 % alebo neboli poškodené neodborným používaním.

 • Ďalej sa záruka nevzťahuje na chyby, spôsobené užívateľom, neodborným zaobchádzaním, treťou osobou, vplyvom okolia, náhodou alebo vyššou mocou. Ďalej sa nevzťahuje na súčasti s limitovanou životnosťou, keď táto bola prekročená a na súčasti podliehajúce prirodzenému opotrebovaniu pri výrobcom odporúčanom používaní stroja , napr. valce, rolne, lampy, gumové súčasti, filtre a pod.

 • Táto záruka nemôže byť uznaná ak došlo k poruche spôsobenej preťažovaním stroja, nedostatočnou starostlivosťou, nedodržiavaním postupov, uvedených v návode na použitie, ďalej spôsobené užívateľom, neodborným zaobchádzaním, treťou osobou, vplyvom okolia, náhodou alebo vyššou mocou. Záruka ďalej nemôže byť uznaná, ak dôjde k poruche spôsobenej chybnou funkciou zariadenia v dôsledku softwaru, či aplikácií, ktoré nie sú distribuované firmou Xerox, či nie sú súčasťou zariadenia alebo ak má porucha užívateľsky odstrániteľný charakter (zaseknutý papier, spotrebovaný toner a podobne). Záruka sa ďalej nevzťahuje na prípady, keď je odstránenie poruchy popísané v užívateľskom manuáli ako užívateľom odstrániteľný problém.

 • V prípade, že došlo k vyššie uvedeným príčinám poruchy stroja, potom výrobca nenesie žiadnu povinnosť pre nápravu a užívateľ je povinný si odstránenie poruchy uhradiť sám.

 • Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené používaním iných spotrebných materiálov a súčastí než originál Xerox.

 • Xerox nie je zodpovedný za stratu zisku alebo dát, spôsobených v dôsledku straty či poškodenia prístroja.

 • Po dobu záruky stroj smie byť servisovaný len Autorizovaným Servisným Partnerom (ASP) spoločnosti Xerox alebo osobou ním poverenou. Ak sa stane inak, bude toto dôvod na okamžité zrušenie akejkoľvek záruky na stroj a jeho príslušenstvo.

 • Zákazník sa zaväzuje používať stroj v súlade s užívateľskou príručkou a len na účely, pre ktoré je stroj výrobcom určený, ďalej stroj prevádzkovať v prostredí vyhovujúcom podmienkam uvedeným v užívateľskej príručke alebo iných dokumentoch, so strojom dodaných.

 • Do záručných úkonov nie je započítaná pravidelná údržba alebo výmena súčastí s limitovanou životnosťou.

 • V prípade vyžiadania servisom je užívateľ povinný dodať aj spotrebný materiál používaný pri vzniku poruchy.


Reklamácia spotrebného materiálu:

Postup pre uplatnenie reklamácie spotrebného materiálu:

 • Kontaktovať servisného partnera podľa regiónu.
 • Spoločne s výrobným číslom tlačiarne, dokladom o nadobudnutí a vytlačenou konfiguračnou stránkou (ak ju je možné vytlačiť) dopraviť reklamovaný materiál k servisnému partnerovi a žiadať o vybavenie reklamácie.
 • Ak bude závada diagnostikovaná ako vada spotrebného materiálu, servisný partner napíše vyjadrenie na servisný list, že je spotrebný materiál vadný a zákazník si uplatní reklamáciu u predajcu / distribútora.
Reklamácia bude uznaná len v prípade, že budú splnené všetky vyššie spomínané podmienky, dodané a riadne vyplnené všetky doklady.

>>

>>

Záručné podmienky na spotrebný materiál:

 • spotrebný materiál má záruku 6 mesiacov, keď v priebehu nebola prekročená odporúčaná životnosť na viac než 80 % (pozri nižšie)

 • zaschnutie dýz pri tlačových hlavách a atramentových náplní nemá charakter záručnej poruchy

 • mechanické poškodenie povrchu tlačového valca, spôsobené vonkajším predmetom, nemá charakter záručnej poruchy

 • použitím iného spotrebného materiálu, než ktorý je odporúčaný výrobcom (t. j. originál Xerox - toner, valec, atramentová cartridge, tlačová hlava atď.), stráca zákazník záruku na celý stroj
 • POZOR!

  Odporúčaná životnosť spotrebného materiálu je udávaná pri pokrytí 5 %.